Viggo Skovly style=

Viggo Skovly

President
Bjørn Otto Sjøvoll style=

Bjørn Otto Sjøvoll

Visepresident
Einar Myklebust style=

Einar Myklebust

Sekretær Medlemsansvarlig
Sven Erik Skovly style=

Sven Erik Skovly

Kasserer